Wet en regelgeving

Psychologen zijn gebonden aan verschillende wetten en regels.

  1. De beroepscode van het NIP (www.psynip.nl). Hierin staat beschreven wat de gedragsregels van de psycholoog zijn binnen de behandelrelatie.
  2. De WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) waarin de juridische relatie tussen patiënt en hulpverlener is geregeld. Zo is een psycholoog bijvoorbeeld gebonden aan een beroepsgeheim en mag er geen informatie aan derden verstrekt worden zonder uw toestemming. Ook hebt u het recht op inzage in uw dossier en is de psycholoog verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren.
  3. De wet BIG (beroepen in de gezondheidszorg) regelt de bescherming van diverse beroepen, waaronder het beroep psycholoog. Alleen mensen die in het BIG-register zijn ingeschreven, mogen deze beroepen uitoefenen.
  4. De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Ook is er een meldplicht datalekken. Zie verder mijn privacyverklaring.
  5. De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Lees hiernaast verder bij kwaliteitsbeleid en klachten. Zie verder mijn persoonlijk kwaliteitsstatuut.
  6. De wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), bedoeld om de kosten van de zorg onder controle te houden en de positie van de patiënt te beschermen.
  7. De zorgverzekeringswet (Zvw), met regels vanuit de ziektekostenverzekeraar.
  8. De beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zie ook de website van LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten).

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van De Buitenplaats, psychologiepraktijk bestaat uit het regelmatig meten en evalueren van de klachtafname en de tevredenheid van de cliënt. De behandelingen of de procedures worden aangepast aan de uitkomsten hiervan.

Ook blijf ik op de hoogte van de landelijke en wettelijke normen voor de hulpverlening en de geldende richtlijnen voor verschillende behandelingen.

Daarnaast ontwikkel ik me als therapeut door diverse bij- en nascholingen te volgen bij erkende opleidingsinstituten.

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over het contact, dan kunt u dit aan mij kenbaar maken. Als we er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de LVVP. Zie hier voor alle informatie over de klachtenregeling, de geschillencommissie en het tuchtrecht.

Op de site van de LVVP vindt u een klachtenformulier dat u kunt invullen. U kunt in contact komen met een LVVP-functionaris van Klacht&Company via LVVP@klachtencompany.nl  of door te bellen met 088-2341606.

Kwaliteitsstatuut

In bijgaande link kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien/downloaden.

Privacyverklaring

In bijgaande link kunt u mijn privacyverklaring inzien/downloaden.